Gå til innholdet

Spørsmål og svar

Her finner du svar på spørsmål som vi ofte stilles. Ta endelig kontakt med oss dersom du ikke finner svar på det du søker etter eller vil ha utdypende informasjon.


For industrielle relasjoner

Hvem skriver patentsøknadene for NTNU TTO?

NTNU Technology Transfer benytter eksterne patentadvokater i både Norge og England. I samarbeide med NTNU TTO, sørger deres lange erfaring og store ekspertise for å gi den best mulige beskyttelsen av oppfinnelser innenfor alle teknologiområder når patentsøknaden skrives.

Hvor finner jeg ny teknologi som er til salgs eller teknologi som jeg kan kjøpe lisens på?

Informasjon om ny teknologi fra NTNU som er eller blir tilgjengelig for salg, finner du på siden tilgjengelig teknologi. Du kan også kontakte oss per telefon elller mail.


For akademiske relasjoner

Hva er teknologioverføring?

Begrepet teknologioverføring er både ment å beskrive den formelle overføringen av eierskap og bruksrettigheter til teknologi fra en part til annen, og til å beskrive kommersialiseringsprosessen av nye oppdagelser og innovasjoner som springer ut i fra forskningsresultater. Det typiske for universitetene er å overføre teknologi til bedrifter ved å beskytte ideene med f.eks. patenter og opphavsrett, for så å lisensiere ut teknologien. Noe av det viktigste i prosessen av teknologioverføringen innebærer å melde inn en idé til TTO, patentering av ideen i samsvar og koordinasjon med evt. publisering av forskningsresultater, samt lisensiering av rettigheter til innovasjonen til industrielle relasjoner slik at disse kan videreutvikle teknologien kommersielt.

Hvorfor bør jeg bry meg om å kommersialisere forskningen min og teknologioverføring?

For at forskningsresultater og oppdagelser skal bidra til verdiskapning og nytte for samfunnet, må man arbeide målrettet og dedikert for å ta resultatene og oppdagelsene ut fra laboratoriet og over til det kommersielle markedet. For at forskningen skal bli relevant for, og kunne tas i bruk av samfunnet, samt konkurrere mot andre teknologiske løsninger, må man bygge en tydelig bro mellom ny teknologi og markedets behov. En måte dette gjøres på er å patentere og lisensiere ut ny teknologi til både private og offentligebedrifter og næringsvirksomheter.

Det er essensielt for alle parter at eierskapet til de immatrielle rettighetene (IPR) kan beskyttes juridisk og er under kontroll for at forskningsresultatene skal kunne tas i bruk på kommersielt grunnlag. Et industrielt selskap vil kun investere i videreutvikling av dine ideer dersom de kan beskytte investeringen og minimere risikoen med et eller flere patenter. Et patent sørger for verdifull beskyttelse av ditt arbeid, og gir deg et viktig konkurransefortrinn. Det gir deg bl.a. rett til å hindre andre i å utnytte det kommersielle potensialet og verdien av din forskning.

Hva får jeg igjen for det?

Når ideen din blir en kommersiell suksess vil du, som oppfinner, bli kompensert gjennom oppfinneravtalen (som signeres med NTNU TTO) eller via salg av aksjer du eier i spin-off selskapet. Ved siden av dette, ser noen også på det som en positiv utfordring og givende erfaring å være delaktig i å bygge opp et teknologiselskap fra grunnen av.

Hvem er NTNU Technology Transfer AS (TTO)?

NTNU Technology Transfer AS er den delen av Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet, NTNU, som ivaretar kommersialisering av forskningsresultater og ideer for NTNU og Helse Midt-Norge. Selskapet ble etablert i 2004 og er 100% eiet av NTNU. NTNU TTO ble opprettet for å være et ressurssenter for å støtte og bygge opp under nettverket til fakultetene ved NTNU. NTNU TTO er også en portal for industrisamarbeide og bistår i den viktige prosessen for å nå det globale markedet.

Hvem eier rettighetene til min oppfinnelse?

I følge norsk lov har NTNU Technology Transfer AS rett til å patentere oppfinnelser gjort av de NTNU-ansatte mens de arbeider for NTNU, mennesker som arbeider på kontrakt for NTNU, eller i større grad benytter resurssene til NTNU eller St. Olavs Hospital.

I 2003 vedtok Stortinget en endring i Loven om arbeidstakeroppfinnelser som ga universitetene rett til å kommersielt utnytte immatrielle rettigheter (IPR) utviklet ved fakultetene. Vedtaket var i tråd med en nasjonal målsetning for å bringe innovasjoner ut i det kommersielle markedet. NTNU Technology Transfer AS ivaretar i dag de immatrielle rettighetene (IP) til innovasjon på vegne av NTNU og St Olavs Hospital.

Hva kan patenteres?

Oppfinnelsen må oppfylle bestemte krav for å kunne patenteres. Først og fremst må oppfinnelsen være ny, men den må også ha ”oppfinnerhøyde” og ha en praktisk anvendelse. At oppfinnelsen må være ny innebærer at informasjon om ideen ikke kan være offentlig tilgjengelig, hverken som skriftlig eller muntlig form for informasjon før patentsøknaden registreres. Når patentsøknaden har blitt registrert kan du fritt presentere og publisere detaljene i den nye teknologien og fra forskningsresultatene.

Når bør jeg kontakte TTO?

Så tidlig som mulig. Et viktig aspekt når man patentbeskytter en ide, er at patentsøknaden blir registrert før du offentliggjør informasjon om oppfinnelsen eller forskningsresultatene. Dersom du tror at ideen din kan ha et kommersielt potensiale, eller kan ha en nyttig anvendelse i samfunnet, vennligst kontakt NTNU Technology Transfer så snart du kan. Vi behøver tid til å gjennomføre en vurdering av teknologien og til å sikre at man får en god og tilpasset patentstrategi koordinert opp mot din publisering. Dersom du er i tvil, så kontakt oss gjerne. Vårt formål er å hjelpe deg og vil med glede svare på alle dine spørsmål.

Hva innebærer patenteringsprosessen?

Denne prosessen er både tidkrevende og kompleks. Det å guide deg trygt igjennom denne prosessen er et av våre hovedansvar og en av grunnene til at vi eksisterer. Det er et mangfold av muligheter til og måter på å patentere en ide, med tilhørende store variasjoner og antall tidsfrister og tidsforløp. Generelt så må NTNU TTO registrere en prioritetssøknad før enhver offentlig publisering. En viktig følge av dette, er at man påfølgende får 12 måneder på å identifisere hvilke land man ønsker å registrere patentet i. Merk at det ikke eksisterer noe som heter ”Verdenspatent”. Det kreves videre noe samarbeid for å optimalisere og produsere patentsøknaden forut for registrering. Vi må ofte gjøre justeringer underveis, alt utifra alle de faktorer man må håndtere for å oppnå målet.

Hvem betaler for patenteringen?

Dersom TTO bestemmer seg for å ta del I kommersialiseringen, betaler vi for patentkostnadene.

Må jeg kontakte TTO når jeg har gjort en oppfinnelse?

Ja, i følge norsk lov så er alle NTNU-ansatte pliktige til å kontakte NTNU Technology Transfer dersom man tror man har en ide som kan patenteres.

Hvordan vet jeg at jeg har skapt en oppfinnelse?

Vi vil veldig gjerne diskutere ideen din med deg. Du kan f.eks. starte med å kontakte oss dersom du mener dine publiserte forskningsresultater kan føre til en oppfinnelse, eller om du har andre ideer basert på din ekspertise, erfaring og kompetanse.

Kan jeg publisere forskningsresultatene mine selv om jeg samarbeider med TTO?

Ja, men vi må patentere før du publiserer. Dersom du publiserer først er det stor sannsynlighet for at ideen ikke lar det seg patentere. Du kan trygt publisere med en gang vi har fått registrert patentsøknaden og dermed fått en prioritetsdato på patentet.

Hvem eier rettighetene fra forskningssamarbeid eller fra prosjekter med ekstern finansering?

Eierskapet til rettighetene defineres og bestemmes generelt i kontrakten som signeres av forskningsinstituttet (F.eks. NTNU og SINTEF) og de aktører som deltar i prosjektet.

Hvilken signifikans har tidspunktet for når (sen eller tidlig) innsendelse av patentsøknad gjøres?

Sen innsending av patentsøknaden gir forskeren mulighet til å utføre mer forskning og utvikling og leder ofte til en sterkere patentsøknad. Baksiden med en sen registrering er risikoen for at mens man jobber på patentsøknaden eller mer forskning, så publiserer andre relevante artikler eller materiale som fjerner grunnlaget for patenteringen.

Hvem bestemmer hvorvidt man sender en patentsøknad?

En av våre patenteksperter og prosjektlederen ved NTNU Technology Transfer i konsultasjon med oppfinneren.

Som NTNU-ansatt, hva bør jeg gjøre dersom et selskap kontakter meg og spør om å få kjøpe mine tidligere eller nåværende teknologi og forskningsresultater?

Du bør kontakte og diskutere tilbudet med oss. Vi kan hjelpe deg med å beskytte dine immatrielle rettigheter (IPR). Innkomne tilbud vurderes proffesjonelt i samråd med NTNU Technology Transfer. Dersom en tredjepart er interessert I den kommersielle utviklingen av dine ideer eller i å kjøpe dine forskningsresultater, så tyder det på at et kjøp forventes å resultere i profitt eller ny og viktig IP for kjøperens produktutviklingsprosess.

Hva skjer dersom jeg som NTNU-ansatt ikke rapporterer oppfinnelsen min til NTNU Technology Transfer AS?

Du vil da være I konflikt med NTNU sin policy, og rettslig ansvarlig med mulig tiltale dersom det oppdages. Det medfører at saken kan forfølges strafferettslig.

Hva er grunnen til at universitetet eier min oppfinnelse?

Innovasjon har mange utspring og krever ofte store ressurser; dialog med kollegaer, tilgang til økonomisk støtte til forskning, velutstyrte laboratorier, ivrige masterstudenter, deltakelse i akademiske konferanser – alle nevnte faktorer er tilgjengelige for deg i kraft av at du arbeider ved NTNU. NTNU og lignende institusjoner mottar statlig støtte bl.a. via skattepenger og Stortinget har bestemt at universitetssystemet skal nyte godt av alt forskningsarbeid som disse finansielle midlene har bidratt til å støtte. Vi ser på det som en fordelaktig situasjon for alle parter, og vi håper du også gjør det.


For studenter

Arbeider NTNU TTO med kommersialisering av studentprosjekter og oppfinnelser?

Ja. NTNU og NTNU Technology Transfer oppfordrer bachelor- og masterstudenter til å kontakte oss i NTNU Technology Transfer for å fortelle om alle resultater som de mener kan være egnet for å kommersialisere. Vi mener at samarbeidet med TTO i vesentlig grad øker oppfinneren sin sjanse for å oppnå kommersiell suksess på en måte som også er nyttig for samfunnet.
Vi bidrar bl.a. med:

  • Prior art; et viktig forstudie i patenteringsprosessen som avdekker patenterbarheten til ideen, og registrering av patentet
  • Utforming av forretningsplan og markedsstrategi, samt markedsundersøkelser
  • Stort kommersielt kontaktnettverk
  • Finansiell rådgivning og fundraising
  • Juridisk rådgivning samt kontrakts- og avtaleutforming
  • Rådgivning rundt og praktisk forretningsetablering

Vi fakturerer ikke for arbeidet vi utfører i kommersialiseringsprosessen. Den eneste betingelsen vi har er at NTNU Technology Transfer har en rolle som aksjonær når selskapet etableres.

Hvem eier rettighetene til oppfinnelsene som NTNU-studenter gjør?

Hovedprinsippet er at hver enkelt student eier resultatet til sitt arbeide, med mindre noe annet er spesifisert. Et unntak er når studentens arbeid er en del av et prosjekt med ekstern finansiering og utført med spesifikke betingelser. Et annet unntak fra prinsippet er når det fremkommer tydelig at studentens veileder eller professor har bidratt i vesentlig grad til grunnlaget for ideen og oppfinnelsen.

Om ditt arbeid ikke hører til under unntakene, så er du ikke forpliktet til å kontakte NTNU Technology Transfer. På den annen side mener vi det vil være verdt tiden din og være meget nyttig å ta en prat med oss. Vi har ekspertise innen immatrielle rettigheter (IPR), jus og forretningsutvikling, samt mange års erfaring i å kommersialisere alle typer forskningsresultater fra NTNU. Kort fortalt så kan vi hjelpe deg til oppnå fantastiske mål!
--------------------------------------------------------------------------------------
Jeg har en idé jeg vil sende inn eller diskutere med TTO.

Jeg vil vite hvordan dette fungerer dersom jeg er student.

Jeg vil gjerne se eksempler på tidligere prosjekter.
Oppdatert