Gå til innholdet

Om Technology Transfer prosessen

prosessen
Vår intensjon er å gi energi til din ide fra første øyeblikk. Vi er med og støtter deg som idéhaver hele veien.
 

Hva mener vi med en ny ide?
En ide kan være et nytt produkt, en ny prosess eller en ny tjeneste. Det kan også være en ny anvendelse av tidligere kjent teknologi. Dersom du er den første til å tenke ut en mulig teknisk løsning som er indistruelt anvendbar, så kan du til og med ha en patenterbar oppfinnelse.

Hvem kan komme med ideer til oss?
Er du ansatt eller studenter ved NTNU, HiST eller Helse Midt-Norge er du velkommen til å ta kontakt med oss. På vegne av NTNU, HiST og Helse Midt-Norge forvalter TTO eierskapet til ansattes oppfinnelser (i hht arbeidstakeroppfinnelsesloven). Dette innebærer at man som ansatt skal melde inn sine oppfinnelser til oss. Studenter eier sine egne ideer, og står derfor fritt til å kontakte oss.
Vi bidrar gjerne med våre ressurser.

Hvordan melder du inn en ide?
Du kan melde inn din ide her
Du kan også sende oss en mail, du kan plukke opp telefonen, eller rett og slett ringe på døra vår i 3.etg  i kjemiblokk 1 på Gløshaugen.


2
 

Når bør du melde inn din idé?


Når du har en ny ide, patenterbar eller ikke, så er det veldig fornuftig å kontakte oss så tidlig som mulig. Mange  tror at ideen må være ferdig utviklet før man kommer til TTO, men da kan det kanskje være for sent for å søke patent. Kom så tidlig som mulig slik at vi kan hjelpe til med både markedsvurdering og patentering.

Hva gjør vi med en ny idé fra deg?


Når du kommer med en ide til oss, vil vi finne ressurspersoner i TTO som har de beste forutsetninger til å forstå ditt teknologifelt. Vi er opptatt av å tilpasse oss dine behov og din ide. Du må nødvendigvis bruke noe tid på å sette oss inn i din ide eller teknologiske løsning. Vi trenger å forstå det unike ved din ide. Denne prossessen foregår naturligvis konfidensielt, så du risikerer overhodet ingen ting med å snakke med oss.6

Hvordan vurderes ideen?


Når vi har fått en tilstrekkelig forståelse av din ide, vil vi vurdere de kommersielle muligheter:
- Hvilket problem eller behov løser din ide?
- Finnes det et nasjonalt eller internasjonalt marked?
- Hva med patenteringsmuligheter?
- Hva tror vi blir finanseringsbehovet?
- Hvor finner vi de nødvendige midlene?
- Har du som oppfinner tid til å bli med?

Det er ikke slik at vi kun ser på ideer som gir størst profitt, eller har markedsmuligheter i hundremillionersklassen. Vårt formål er å realisere forskningsresultater gjennom kommersialiseringer – for å komme samfunnet til gode i form av produkter og tjenester. Dersom vi kommer frem til at ideen din har kommersielle muligheter, vil vi legge inn våre ressurser for sammen med deg å realisere ideen.

9

Hvordan utvikles din idé?


Det første vi må gjøre sammen med deg er naturligvis å legge en god plan: Skal vi sende inn en patentsøknad? Skal vi utvikle en prototype som demonstrere hvordan din ide fungerer i praksis? Dette kalles gjerne Proof of Concept, og kan ta alt fra 6 mnd til flere år å ferdigstille. Hvor skal vi skaffe finansiering til dette? Skal vi etablere et nytt selskap eller skal vi lisensiere ut din ide til en eksisterende industriaktør?


10

Hvordan beskytte din idé?


Intellectual property rights (IPR) er en samlebetegnelse på mulige måter å beskytte en ide på. Det kan feks gjøres gjennom varemerkebeskyttelse, designbeskyttelse eller patent. Dersom man har en patenterbar oppfinnelse så vil et patent kunne fungere som et nødvendig konkurransefortrinn i markedet.

Det første patentsystem ble etablert i USA i 1790. Intensjonen var det samme som i dag; å stimulere til mer innovasjon. Patentsystemet sørger for at unike oppfinnelser får et tidsbegrenset monopol. Gjennom dette konkurransefortrinnet er det mulig å tiltrekke seg nødvendig finansering fra investorer, som ideutviklingen er helt avhengig av.

En utbredt misforståelse er at patentering hindrer vitenskaplig publisering. Men begge deler er fullt mulig så lenge man gjør det i riktig rekkefølge. Det viktigste er å sende inn en patentsøknad før enhver offentliggjøring finner sted. Med det mener vi ikke kun publisering av en vitenskaplig artikkel i et tidskrift, men også muntlig presentasjon i seminarer, poster på en konferanse,  eller mediadekning i en eller annen form. Det er nettopp derfor vi ønsker å komme i kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at ditt publiseringsbehov ikke blir forsinket. 

For å komme frem til den beste patenteringsstrategien involverer vi gjerne profesjonelle internasjonale patentbyråer som er eksperter på nettopp dette fagfeltet. Vi trenger noen uker for å utarbeide en fullgod søknad sammen med deg og patentbyrået. Er det kortere tid før forskningsresultatene skal presenteres vil vi vurdere mulighetene for en rask og forenklet innsendelse av patentsøknad.
8

Finansiering


Utvikling av din ide trenger finansering. Vår erfaring er at utvikling av prototype eller annen form for Proof of Concept kan koste alt fra kr 100 000 til over 5 mill kr. TTO har tilgang til flere finansieringskilder for dette formålet:

NTNU Discovery 
NTNU Discovery er en finansieringsordning rettet mot potensielt kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU. Ordningen er finansiert i fellesskap av NTNU, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Sparebank1 SMN. NTNU Discovery tildeler prosjektmidler etter søknad på inntil 1 million kroner. En ekstern gruppe (tildelingskomité/jury) bestående av seks erfarne, profesjonelle, uavhengige aktører vurderer og beslutter tildeling av støttebeløp. Les mer om ordningen her.
  
FORNY-verifiseringsmidler.
Prosjekter i tidlig fase har ofte høyere risiko enn hva proffesjonelle investorer kan akseptere. FORNY er Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Programmet støtter verifiseringsaktiviteter knyttet til å avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial, testing av konsept, teknologi eller prototype, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodell, sikring av rettigheter, eller etablering av kontakt med kunder og brukere. Les mer om ordningen her.

Innovasjon Norge 
Innovasjon Norge har en rekke virkemidler primært rettet mot selskaper alene eller selskaper i sammarbeid med godkjent forskningsinstitusjon. "Forsknings- og utviklingskontrakter" (IFU/OFU), "Skattefunn" eller "Etablerertilskudd" er spesielt aktuelle i følge med våre egne selskapsetableringer.
Les mer om ordningen her.

Andre pre-seed fond 
Som aktiv aktør i innovasjonsbransjen holder TTO seg oppdatert, er godt kjent med og søker midler med tanke på teknologiverifisering fra andre pre-seed fond som for eksempel Medtech TrondheimNovo Seed o.l.

Idekonkurranser 
Både med tanke på ideutvikling, energipåfyll og tilgang til utviklingsmidler er ofte prosjekt fra TTO representert ved forskjellige idekonkurranser for eksemepl i regi av Start StøtteVenture CupDNBs innovasjonspris, o.l.

Vi tar ansvar for søknadsskriving og oppfølgning av tilgjengelig finansieringsmidler som kan passe for din ide. Prosjekter fra TTO har til nå tiltrukket seg over 160 millioner kroner i privat- eller offentlig prosjektfinansiering. Mesteparten av disse midlene er blitt benyttet til frikjøp av din arbeidstid i forbindelse med ideutvikling. 


12

Bedriftsetablering (Spin-off)


Hvis ideen din ender opp i etablering av et nytt selskap vil vi gjøre det sammen med deg. Du trenger nødvendigvis ikke å bli selskapets daglig leder, men din rolle vil uansett være sentral som f eks med en styreposisjon.


Til nå har vi etablert over 40 nye selskaper hvor TTOs oppgaver blant annet har vært: 

  • Generere nødvendige stiftelsedokumenter for det nye selskapet Sette sammen selskapets styre og daglig ledelse

  • Skaffe nødvendig finansering i alle faser

  • Beskytte selskapsnavn, logo, domenenavn o.l.

  • Utvikle en fullverdig forretningsplan

  • Videreutvikling av din ide i det nye selskapet

  • Utarbeide aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler med f eks NTNU

  • Utarbeide eventuelle opsjonsordninger for nøkkelpersoner  

Se eksempler på bedriftsetableringer vi har gjort her.11

Lisensavtaler


I mange tilfeller er det mest hensiktsmessig å inngå lisensavtaler med aktuelle industriaktører.

En lisens er en måte å lease ut din ide på. Det gjøres ved hjelp av en avtale der industriaktøren (kalt lisenstaker) får rett til å videreutvikle, lansere, markedsføre og selge din ide i et marked.
En lisensavtale regulerer blant annet eksklusivitet, anvendelseområder, geografisk marked, tidsperiode, rett til å lisensierer videre til andre. Det kan inngås lisensavtaler med en eller flere industriaktører.

TTO har til nå inngått flere titalls lisensavtaler og besitter høy kompetanse i forbindelse med forhandlinger og oppfølgning av disse.


fordeling

Fordeling av inntekter

Vårt inntrykk er at penger kanskje ikke er den viktigste motivasjonsfaktorern for en idehaver. Likevel er det naturlig at du og ditt fagmiljø får den rettmessige andel av kaka. Nettoinntekter fra lisensavtaler deles likt mellom deg som idehaver, ditt fagmiljø og TTO.

I de tilfeller hvor vi etablerer et aksjeselskap sammen, vil den økonomiske gevinsten være i form av eierandeler i selskapet.

Oppdatert